Thursday, 10 May 2018

And.... Finally Thomas Edison feeling peacefull in heaven as Electricity reached in Chandar..
 #emotion overloaded 
----------------------------------------------------------------------
Wow...happened ...never expected..

No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...