ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.

आज अभ्यासाला सुट्टी आहे...

Movie  Time   

No comments:

Post a Comment