Sunday, 29 April 2018Thanks ...Vishal Mahadkar ( Film Director ) & Annup Choudhry for coming to Chandar...
    It's a Great feeling that Vishal Daa making Film On My Story.
..

No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...