ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.

सुंदर हस्ताक्षर उपक्रम

No comments:

Post a Comment