ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.

गोष्टीची शाळा... पुन्हा 
No comments:

Post a Comment