ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.या वर्षीचे शेवटचे सूर्यग्रहण  
No comments:

Post a Comment