ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.

दिपोत्सव  ...Handmade

No comments:

Post a Comment