ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.


स्वातंत्र्यदिन चिरायु होवो 

Happy  Independence Day-2019

No comments:

Post a Comment