Tuesday, 2 April 2019


Happy Rangmanch Day

We organized, a story telling competition  on the ocassion of Worlds Theater Day. Children used wireless microfon first time.  


 

No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...