Thursday, 17 January 2019

So many IAS ,IFS ,IES Officer from Indian Institute of Public Administration
(Government ministry).. Visited our School...

👉🏻All impressed....With superb Remark.No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...