ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.



या वर्षीचे शेवटचे सूर्यग्रहण  












No comments:

Post a Comment