ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.

केंद्रिय विद्यालय , गिरीनगर पुणे यांच्यामार्फ़त मुलांना संगणक शिक्षण

No comments:

Post a Comment