Sunday, 3 October 2021

       & 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 

              𝐨𝐟 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬...


No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...