Friday, 29 January 2021

 #Republic Day

Computer मित्रा...
We have started a project in the school ‘Computer मित्रा ..’ This programme will help kids to educates in computer basics.
Thank you
ThinkSharp Foundation
&
Santosh Phad
sir for your great efforts.


No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...