ज्ञान उड्या मारत नाही ते पायरीपायरीने पु्ढे जाते.Knowledge does not leap it progresses gradually.

 सावित्रीमाय...#misavitri
No comments:

Post a Comment