Wednesday, 12 August 2020

Home Schooling -Phase III

Tablets Distribution 

 We overcame another obstacle. 

 Thank you

ThinkSharp Foundation
for all your efforts..


 

No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...