Thursday, 24 January 2019

On Birth Anniversary of  a great leader Late Balasaheb Thakre, team Gorhe distributed biscuits to all our students. 

 Thank you guys for 'Spreading Smiles'
No comments:

Post a Comment

  मागच्या आठवड्यात शाळाबाह्य असणाऱ्या काही विदयार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. आदिवासी समाजातील ही मुले आणि त्यांचे कुटुं...